Vår väg

– en verksamhetsfilosofi inom HordaGruppen

Vår väg är ett vägval – en verksamhetsfilosofi som beskriver hur vi förväntas vara, tänka och göra, det handlar om människorna och vårt gemensamma förhållningssätt, hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. Det är människorna som arbetar hos oss som gör skillnaden och som utgör vår största drivkraft. Vår väg handlar om gemensamma värderingar, principer och metoder. Det är det som ger vår identitet och gör HordaGruppen unikt.

Vår väg är inte vårt mål utan ett medel – en väg mot att uppnå våra målsättningar.

Vår väg handlar i grunden om ständiga förbättringar, att utifrån kundens ögon leverera högsta upplevda kundvärde. Vår framgång ligger i att engagera alla medarbetare i förbättringarna för att bli bäst på det vi gör. Utmaningen ligger i att tillsammans omvandla orden till handling, att vara, tänka och göra.

Detta är ingången till VÅR VÄG det är det som gör HordaGruppen unikt.

Målsättning

Vår gemensamma strävan…

Kundtillfredsställelse
Vår yttersta målsättning är att utifrån kundens ögon leverera det högsta upplevda kundvärdet och att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar. Detta upp- når vi genom att lyssna på kunden och visa ödmjukhet inför nya krav och förväntningar. För oss handlar kundtillfredställelse om att hålla vad vi lovat.

Ständiga förbättringar
Vi lever i en värld som kontinuerligt utvecklas, en global värld där kraven och förutsättningarna förändras. Vår yttersta strävan är att utvecklas genom ständiga för- bättringar. Kontinuerlig utveckling utgör grunden i vår verksamhets- filosofi, en gemensam strävan att vara bäst på det vi gör och varje dag fråga oss själv hur vi kan göra saker bättre. För oss handlar ständiga förbättringar om att uppmuntra ledning och medarbetare till att bidra med innovation och utveckling samt att vi tillvaratar varje medarbetares kunskap och engagemang för att utveckla verksamheten. Ständiga förbättringar handlar om att stimulera ett organi- satoriskt lärande, att arbeta genom förbättringsgrupper med små kontrollerade förbättringsförslag.

Värderingar

Förhållningssättet, hur vi förväntas vara…

Engagerad
Att vara engagerad handlar om att:

 • bry sig och alltid göra sitt bästa
 • ta egna initiativ till att förändra och utveckla
 • känna delaktighet och vara hängiven sina arbetsuppgifter

Tydlig
Att vara tydlig är att:

 • ta ansvar och uttrycka sin vilja
 • visa respekt inför andra människor
 • ge varandra återkoppling och feedback – klargöra krav och förväntningar

Modig
Att vara modig är att:

 • utmana och ifrågasätta
 • våga säga ifrån om något är fel
 • våga se sanningen och konsekvent agera därefter – våga ta ansvar och tro på våra idéer

Nyfiken
Att vara nyfiken är att:

 • prova och lära nytt
 • vara lösningsfokuserad, kreativ och initiativtagande
 • vilja lära och förstå
 • se möjligheter till förbättringar

Principer

Ramverket, hur vi förväntas tänka…

Mäta och förstå
Våra beslut och prioriteringar måste bygga på djup förståelse av verk- samheten – att analysera, förstå – att kritiskt granska oss själva och våga ifrågasätta – att konsekvent söka rotorsaken till brister och avvikelser.

Kostnadseffektivitet
Vår lönsamhet är resultatet av vår förmåga att alltid leverera högsta kund- värde – att mäta och alltid ifrågasätta kostnader som inte är värde skapan- de eller leder till någon kundnytta – att tänka långsiktig lönsamhet – att kontinuerligt söka lösningar för att eliminera och förebygga slöserier.

Rätt från mig
Att göra rätt från mig handlar om att göra rätt från början – att lämna ifrån oss rätt och riktigt – inom alla led – att känna ansvar och ägarskap inför uppgiften – att säga ifrån vid fel och rapportera avvikelser – att hellre mäta och korrigera än sortera och kassera.

Respekt för människor och miljö
Våra beslut måste alltid bygga på respekt mot människa och miljö – att prioritera hälsa, miljö och individens säkerhet inför alla beslut – att värna om en trygg och säker arbetsplats där personalen ges möjligheter till ut- veckling – att säkerställa en hållbar utveckling och värna om resurserna i vår omvärld.

Metoder

Standardisering, hur vi förväntas göra…

Standardiserat arbetssätt
Grunden i vår verksamhetsfilosofi handlar om att minska variationen i allt vi gör. Genom att standardisera kan vi kontrollera och mäta avvikelser utifrån ett förutbestämt normalläge. Det handlar om att tydliggöra vad som är rätt och vad som är fel, vilket är av central betydelse i vår förmåga att upptäcka avvikelser.

Standardisering handlar om att arbeta så effektivt som möjligt och söka lösningar till att ständigt förbättra verksamhetens alla funktioner. Det gäller såväl produktiva som administrativa processer, att dokumentera, lära ut och tillämpa det bästa arbetssättet. Standarden beskriver det just nu bästa kända arbetssättet, men det ligger inom varje medarbetares ansvar att med kreativitet och kunskap utmana standarden för att på så sätt förbättra arbetssättet. Standardiserat arbetsätt utgör själva basen i vårt arbete med ständiga förbättringar. 

Systematiskt underhåll
Våra materiella tillgångar i form av maskiner och utrustningar utgör en väsentlig del av vår verksamhet. Systematiskt underhåll handlar om att framsynt organisera och driva underhållet inom varje anläggning. Det handlar om att standardisera handhavande av underhåll av maskiner och utrustningar för ideala driftstillstånd. Systematiskt underhåll bygger på att vi engagerar personalen i underhållet genom att tillvarata personalens erfarenheter och kunskaper om maskinutrustningen.

Systematiskt underhåll handlar om att öka vår totala utrustnings- effektivitet och tillgänglighet, att systematiskt förebygga och minimera förluster såsom störningar, utrustningsfel, defekter, avbrott, ställtider, justeringar, kassationer, uppstartförluster, väntetider, etc.

Dagligstyrning
Daglig styrning handlar om att inom ett 24 timmars intervall följa upp ut- fallet och korrigera avvikelser utifrån uppsatta mål. Det handlar om att visualisera och göra utfallet känt, att motivera och engagera till delaktig- het. Daglig styrning är ett forum för att följa upp produktionsutfall, störningar, kvalitet, leveranser, planerade stopp, bemanning, hälsa och säkerhet.

Ordning och reda
Ordning och reda handlar om att allt har sin bestämda plats inom arbets- platsen, att hålla rent och snyggt, att allt onödigt sorteras bort för att skapa en översikt. Det handlar i grunden om standardisering, att kunna jämföra om något avviker från normalläget. Ordning och reda bygger initialt på att alla följer normer, regler och rutiner som gäller för arbetsplatsen.

Er polymerspecialist